TEL:+86-531 88255563/88255580

Jingang Garden
Jingang Garden, Dezhou

Building area: 40,000 m²

Terminal type: Floor heating
Quantity:     24
Heating source: GAP 
Operation date:24/11/2017